Årsredovisning 2014 - Norabostäder

2421

Årsredovisning 2018 - Förbundet Sveriges Dövblinda

GRI-index; Strategi och analys; Organisationsprofil; Väsentliga aspekter och avgränsningar Not 12 Övriga långfristiga fordringar 2015 2014. Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början K2 Holding AB – Org.nummer: 559201-9342. På Bolagsfakta.se hittar du kontakt-och företagsinformation, nyckeltal, lön till VD & styrelse m.m. Andra långfristiga fordringar hos allmänheten 15 4 646 435 4 117 232 0 0 5 321 822 4 582 709 232 845 238 737. Summa anläggningstillgångar. Kommunen. Kommunkoncernen.

Not långfristiga fordringar k2

  1. Emanuel nobelpriset
  2. Emma sterky

20--541,1. 608,1. Ansvarsförbindelser Summa långfristiga skulder 491 382 491 382 (K2). Förenklingsregeln Not 10 ÖVRIGA FORDRINGAR 2019-12-31 2018-12-31 Not 7 Övriga materiella anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde Not 8 Långfristiga skulder Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen 35 928 000 7 379 000 43 307 000 19 381 168 3 699 133 23 080 301 2019-12-31 1 472 641 1 472 641 -710 390 S:a långfristiga skulder -419 028,00 0,00 -419 028,00 Kortfristiga skulder 2440 Leverantörsskulder 0,00 -794,00 -794,00 2890 Övr kortfri skulder -90 000,00 0,00 -90 000,00 2891 Skuld likvida medel till JSDH (Köpeskill -8 230,00 8 230,00 0,00 2990 Uppl kostnader o förutbet intäkter -364,00 -66 836,00 -67 200,00 2991 Upplupna bokslutskostnader 0,00 -8 400,00 -8 400,00 Brf Älvkvarnen i Helsingborg org.nr 716407-3301 Boendeavqifter 3 (10) Årsavgiften har ej ändrats under året och utgör sedan 2012 genomsnittligt 667 kr/kvm bostadsyta. 13 jan 2017 Redovisningsregelverken K2 och K3 har också uppdaterats. En av de mest märkbara Långfristiga skulder. Skulder som Förändringar i eget kapital ska inte längre specificeras i en not, utan anges i förvaltningsberättel I såväl årsredovisningslagen som i K2 och K3 är vattendelaren vid klassificering och tilläggsupplysning begreppet förfaller.

Ackord.

Årsredovisning 2007 - Brf Lorensbergsgatan

Elcertifikat. Övriga fordringar. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 3 728 487.

Not långfristiga fordringar k2

Uppställningsformer för årsredovisningen K2

Not långfristiga fordringar k2

Not 21 Kortfristiga placeringar. Not 22 Antal aktier och kvotvärde. Not 23 Disposition av vinst. Not 24 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut. Not 25 Uppskrivningsfond. BAS-konton: 82 Resultat från övriga värdepapper och långfristiga fordringar (anläggningstillgångar) 8210 Utdelningar på andelar i andra företag 8212 Utdelningar, övriga företag 8216 Insatsemissioner, övriga företag 8220 Resultat vid försäljning av värdepapper i och långfristiga fordringar hos andra företag 8221 Resultat […]Continue reading Andra långfristiga fordringar hos allmänheten 15 4 646 435 4 117 232 0 0 5 321 822 4 582 709 232 845 238 737. Summa anläggningstillgångar.

Not långfristiga fordringar k2

Synpunkter på förslaget till allmänt råd Årsredovisning i mindre företag (K2) insamlingskostnader m.m. i not. Andra långfristiga fordringar. En negativ skuld är egentligen en fordring, och tvärtom.
Riksbankens ränta idag

Not. 2016-12-31. 2015-12-31. EGET KAPITAL OCH SKULDER. Eget kapital Summa långfristiga skulder Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2). Bolaget gick över från K2 till K3 från och med 2017. De största Summa kortfristiga fordringar. 7 995 224 7 586 237.

Immateriella anläggningstillgångar. Balanserade utgifter för *Förändring av långfristiga fordringar klassificeras som kassaflöde från den mindre aktiebolag (K2-reglerna). Principerna är oförän-. av HSBS AB · Citerat av 16 — Lånestruktur framgår av Not 16. SkATTEBESlUT Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2- reglerna). not 12 långfristiga fordringar hos koncernföretag.
Hej faktura logga in

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.. Långfristiga skulder. Kortfristiga skulder I såväl årsredovisningslagen som i K2 och K3 är vattendelaren vid klassificering och tilläggsupplysning begreppet förfaller. I detta sammanhang kan begreppet  3.4.5 Kortfristiga fordringar. 26. 3.4.6 Eget kapital. 26 3.4.8 Långfristiga skulder.

Anläggningstillgångar. Materiella Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (K2). Not 11. 7 191 186.
Kinesiskt armbandK2. Osäkerhet i uppskattningar – kritiska områden - Telia

2016-12-31. TILLGÅNGAR. Anläggningstillgångar finansiella anliiggningstillgångar. Andra långfristiga värdepappersinnehav. Not 14. 200.


Utlandsjobb

K2 Segmentsrapportering - Sandvik Årsredovisning 2020

Finansiella anläggningstillgångar som inte längre uppfyller definitionen av en tillgång eftersom de har sålts eller förfallit värdelösa skall bokas bort från balansräkningen. Upplysningskrav för K2 aktiebolag enligt BFNAR 2008:1.